Witaj w Family
& Part­ners

Genezą naszych sta­rań jest zwięk­sze­nie odpo­wie­dzial­no­ści za wyniki pracy spółek zależ­nych, oraz wzrost moty­wa­cji do dzia­łań nowa­tor­skich przez ich organy zarzą­dza­jące, w sto­sunku do struk­tur dywi­zio­nal­nych.

Liczymy, że efekty pracy, w tym przy­padku w spo­sób bar­dzo jed­no­znaczny będą iden­ty­fi­ko­wane z podmio­tem gospo­dar­czym.

Witaj
w Family & Partners

Genezą naszych starań jest  zwiększenie odpowiedzialności za wyniki pracy spółek zależnych, oraz wzrost motywacji do działań nowatorskich przez ich organy zarządzające, w stosunku  do struktur  dywizjonalnych.

Liczymy, że efekty pracy, w tym przypadku w sposób bardzo jednoznaczny będą identyfikowane z podmiotem gospodarczym.

O nas

Prowadzenie działalności gospodarczej na mocno konkurencyjnym rynku wymaga od przedsiębiorców często zawiązania korzystnej współpracy gospodarczej. Z uwagi na umocowanie prawne, podatki i Polską Klasyfikację Działalności zdecydowaliśmy się budować naszą przyszłość w oparciu o model holdingu.

Family&Partners Consortium jest firmą doradczą, inwestycyjną, oferującą usługi z zakresu obsługi prawnej, marketingu oraz obrotu nieruchomościami. Uzupełniamy nasze działania o audyt i rewizję finansową.
Family&Partners Development to licencjonowany broker ubezpieczeniowy i finansowy, działający w imieniu i na rzecz Klienta.
Family&Partners Protection to spółka powołana do sprzedaży ubezpieczeń z I i II działu ubezpieczeń. Holding współpracuje
z gronem przedsiębiorców, Klientów indywidualnych i biznesowych

WSPÓŁPRACA

PASJA

RÓŻNORODNOŚĆ

O nas

Prowa­dzenie działal­ności gospo­darczej na mocno konku­ren­cyjnym rynku wymaga od przed­się­biorców często zawią­zania korzystnej współ­pracy gospo­darczej. Z uwagi na umoco­wanie prawne, podatki i Polską Klasy­fi­kację Działal­ności zdecy­do­wa­liśmy się budować naszą przyszłość w oparciu o model holdingu. Holding współ­pracuje z gronem przed­się­biorców, Klientów indywi­du­alnych i bizne­sowych.

 

  • Fami­ly­&Part­ners Con­sor­tium jest firmą dorad­czą, inwe­sty­cyjną, ofe­ru­jącą usługi z zakresu obsługi praw­nej, mar­ke­tingu oraz obrotu nie­ru­cho­mo­ściami. Uzu­peł­niamy nasze dzia­ła­nia o audyt i rewi­zję finan­sową.
  • Fami­ly­&Part­ners Deve­lop­ment to licen­cjo­no­wany bro­ker ubez­pie­cze­nio­wyi finan­sowy, dzia­ła­jący w imie­niu i na rzecz Klienta.
  • Fami­ly­&Part­ners Pro­tec­tion to spółka powo­łana do sprze­daży ubez­pie­czeń z I i II działu ubez­pie­czeń.

WSPÓŁPRACA

PASJA

RÓŻNORODNOŚĆ

oferta

FAMILY & PARTNERS CONSORTIUM

FAMILY & PARTNERS DEVELOPMENT

FAMILY & PARTNERS PROTECTIONS

oferta

FAMILY & PARTNERS CONSORTIUM

FAMILY & PARTNERS DEVELOPMENT

FAMILY & PARTNERS PROTECTIONS

Cel

Chcemy aby Family&Partners Consortium było firmą pierw­szego wyboru w dążeniu do zapew­nienia globalnej obsługi, mającej na celu zabez­pie­czenie przyszłych interesów osób prywatnych i powią­zanych z nimi podmiotów gospo­dar­czych. Naszym partnerom pragniemy generować zysk, a naszym Klientom bezpie­czeństwo prawne i finansowe…

NASZA MISJA

Nasza misja wskazuje nam kierunek, w którym podążamy. Niektórzy złośliwi mawiają: „Otwórz szafę i mów do rzeczy” (mając oczywiście na myśli, Otwórz usta i mów z sensem). Świat wokół nas nieustannie się zmienia. My zmieniamy się, jedni odchodzą drudzy przychodzą. Katedra Notre-Dame, tak pięknie opisana w powieści Victora Hugo, budowana przez 180 lat, spłonęła w 21 wieku, po 674 latach. Leszek Kołakowski pisał: tego, co minione z definicji już nie ma, tego, co przyszłe z definicji jeszcze nie ma. Dlatego też, będąc w tym bezwy­mia­rowym punkcie (opus citatum), chcemy rozwijać się jako firma, aktywnie uczest­niczyć w zmianach, rozumieć trendy i czynniki, które będą deter­mi­nowały nasze działania w przyszłości, w oparciu o minione doświad­czenia … Na tym właśnie polega nasza wizja …

Cultu­re&People… To nasza kultura sukcesu… Sine qua non (warunek konieczny do spełnienia)… Meum dictum pactum…. (jestem zobowiązany słowem)…

Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych relacji na różnych płasz­czy­znach bizne­sowych, inspi­rować i wywoływać uśmiech.

Cel

Chcemy aby Family&Partners Consortium było firmą pierwszego wyboru w dążeniu do zapewnienia globalnej obsługi, mającej na celu zabezpieczenie przyszłych interesów osób prywatnych i powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych.. naszym partnerom pragniemy generować zysk, a naszym Klientom bezpieczeństwo prawne i finansowe…

Nasza misja

Nasza misja wska­zuje nam kie­ru­nek, w któ­rym podą­żamy. Niek­tó­rzy zło­śliwi mawiają: , otwórz szafę i mów do rze­czy” (mając oczy­wi­ście na myśli, Otwórz usta i mów z sen­sem)”. Świat wokół nas nie­ustan­nie się zmie­nia. My zmie­niamy się, jedni odcho­dzą dru­dzy przy­cho­dzą. Kate­dra Notre-Dame, tak pięk­nie opi­sana w powie­ści Vic­tora Hugo, budowna przez 180 lat, spło­neła w 21 wieku, po 674 latach. Leszek Koła­kow­ski pisał: tego co minione z defi­ni­cji już nie ma, tego, co przy­szłe z defi­ni­cji jesz­cze nie ma. Dla­tego też, będąc w tym bez­wy­mia­ro­wym punk­cie (opus cita­tum), chcemy roz­wi­jać się jako firma, aktyw­nie uczest­ni­czyć w zmia­nach, rozu­mieć trendy i czyn­niki, które będą deter­mi­no­wały nasze dzia­ła­niaw przy­szło­ści, w opar­ciu o minione doświad­cze­nia … Na tym wła­śnie polega nasza wizja …

Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych relacji na różnych płaszczyznach biznesowych, inspirować i wywoływać uśmiech..  

Culture&People.. to nasza kultura sukcesu.. sine qua non (warunek konieczny do spełnienia) … Meum dictum pactum..(jestem zobowiązany słowem)…

MASZ PYTANIA?

chętnie na nie odpowiemy!

Śledź nas na Facebooku